Polityka prywatności

1. Nazwa i dane kontaktowe administratorów odpowiedzialnych za przetwarzanie oraz dane inspektora ochrony danych spółki

 

Niniejsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych odnoszą się do przetwarzania danych przez poniższe podmioty:

 

Administrator:      

 

Daedalic Entertainment GmbH,

Papenreye 51,

22453 Hamburg,

spółka reprezentowana przez dyrektora generalnego, Carstena Fichtelmanna,

i dyrektora ds. operacyjnych, Stephana Harmsa,

        

e-mail:    info@daedalic.com,

tel:        +49 40 432 612 70,

faks:     +49 40 432 612 7

 

Inspektorem ochrony danych spółki jest

Frederik Bockslaff     


z którym można się skontaktować w poniższy sposób:


Nimrod Rechtsanwälte,                                 

Emser Straße 9,                                     

10719 Berlin,


e-mail:     info@nimrod-rechtsanwaelte.de,

tel:        +49 (0)30 544 61 793,

faks:     +49 (0)30 544 61 794.
 


2. Zbieranie i przechowywanie danych osobowych oraz cel ich wykorzystywania

 

Administrator wprowadził do tej gry narzędzie BuffPanel. BuffPanel to usługa, która mierzy wpływ internetowych kampanii marketingowych na rzeczywisty ruch użytkowników. Wykonuje się to, przypisując kliknięcia użytkowników na łącza wygenerowane przez BuffPanel rzeczywistym działaniom użytkowników w grze. Ponadto dane osobowe są zbierane przez BuffPanel, kiedy osoba, której dane dotyczą, uruchamia grę.

Operatorem składnika BuffPanel jest Cellende, s.r.o, Zálužická 1, 821 01 Bratysława, Słowacja.

Aplikacja BuffPanel będzie rejestrować poniższe dane osobowe:

 • znacznik czasu zdarzenia

 • token gry

 • adres IP (jednokierunkowa funkcja skrótu)

 • nr identyfikacyjny gracza (losowo wygenerowany UUID)

 • powszechne nagłówki HTTP (wysyłane przez przeglądarki na dowolną witrynę odwiedzaną przez osobę, której dane dotyczą)

 • ewentualnie lista DLC zainstalowanych przez osobę, której dane dotyczą, ze znacznikami czasu zakupu.

 

Wszystkie dane osobowe zebrane przez BuffPanel zostaną poddane anonimizacji.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie zapobiec śledzeniu, umieszczając w swoim pliku hosta poniższy wiersz:

0.0.0.0 api.buffpanel.com

Dalsze informacje i obowiązujące zapisy BuffPanel o ochronie danych można uzyskać pod adresem

https://buffpanel.com/players-faq/

https://buffpanel.com/privacy-policy/.

Przetwarzanie danych osobowych do podanego powyżej celu odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów naszych prawnie uzasadnionych interesów. Prawnie uzasadniony interes administratora wynika z konieczności monitorowania skuteczności zastosowanych strategii marketingowych.


3. Przekazywanie danych

 

Przetwarzane dane osobowe będą przekazywane do BuffPanel i jej podwykonawców.

BuffPanel nie przekazuje danych osobowych poza terytorium UE ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jeżeli nie ma takiej konieczności. Jednak niektórzy z jej podwykonawców mogą mieć siedzibę w Stanach Zjednoczonych (USA) lub mogą tam być zlokalizowane ich serwery. W tym kontekście Stany Zjednoczone są uznawane za podmiot trzeci, który nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony. Spółki certyfikowane na mocy mechanizmu Tarczy Prywatności UE-USA są według Komisji (UE) uznawane za zapewniające odpowiedni stopień ochrony. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy przez BuffPanel odbywa się wyłącznie ściśle zgodnie z RODO. BuffPanel gwarantuje, że odbiorcy zewnętrzni posiadają certyfikację na mocy Tarczy Prywatności UE-USA, zawarły wzorcowe klauzule UE z BuffPanel lub wdrożyły ekwiwalentne zabezpieczenia.

 


4. Prawa osób, których dane dotyczą


Użytkownik ma prawo:

 • zgodnie z art. 15 RODO, do żądania informacji o dotyczących go danych osobowych, które przetwarzamy. W szczególności może uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach stosownych danych osobowych, odbiorcach lub kategorii odbiorców, którym jego dane zostały lub zostaną udostępnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania bądź wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych, jeżeli nie zostały zgromadzone przez nas, oraz zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz wszelkie inne istotne informacje o zasadach ich podejmowania;

 • zgodnie z art. 16 RODO, do żądania niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia przechowywanych przez nas nieprawidłowych danych osobowych;

 • zgodnie z art. 17 RODO, do żądania usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z obowiązku prawnego, z uwagi na względy interesu publicznego bądź do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 • zgodnie z art. 18 RODO, do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych, jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, jeżeli nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń bądź gdy użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO;

 • zgodnie z art. 20 RODO, do otrzymania przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi;

 • zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, do wycofania zgody w dowolnym momencie, co oznacza, że w przyszłości nie będziemy mogli dokonywać przetwarzania, które było uzależnione od uzyskania tej zgody, oraz

 • zgodnie z art. 77 RODO, do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Co do zasady użytkownik może w tym celu skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania lub zatrudnienia bądź miejsca siedziby spółki.

 


5. Prawo do wniesienia sprzeciwu


W zakresie, w jakim dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, użytkownik ma prawo, na podstawie art. 21 RODO, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, o ile istnieją przyczyny związane z jego szczególną sytuacją lub jeżeli sprzeciw dotyczy marketingu bezpośredniego. W tym ostatnim przypadku użytkownik ma ogólne prawo do wniesienia sprzeciwu, który zostanie przez nas uznany bez odniesienia do żadnej konkretnej sytuacji.


W przypadku chęci skorzystania z prawa do wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres info@nimrod-rechtsanwaelte.de.