Polityka prywatności

1. Nazwa i dane kontaktowe administratorów odpowiedzialnych za przetwarzanie oraz dane inspektora ochrony danych spółki

 

Niniejsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych odnoszą się do przetwarzania danych przez poniższe podmioty:

 

Administrator:

 

Daedalic Entertainment GmbH,

Papenreye 51,

22453 Hamburg,

spółka reprezentowana przez dyrektora generalnego, Carstena Fichtelmanna,

i dyrektora ds. operacyjnych, Stephana Harmsa,

        

e-mail:    info@daedalic.com,

faks:     +49 40 356 741 36

 

Inspektorem ochrony danych spółki jest

Frederik Bockslaff     


z którym można się skontaktować w poniższy sposób:


Nimrod Rechtsanwälte,                                 

Emser Straße 9,                                     

10719 Berlin,


e-mail:     info@nimrod-rechtsanwaelte.de,

tel:        +49 (0)30 544 61 793,

faks:     +49 (0)30 544 61 794.
 


2. Zbieranie i przechowywanie danych osobowych oraz cel ich wykorzystywania


Administrator nie zbiera żadnych danych osobowych poprzez zapewnianie aplikacji. Jednak dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez spółkę GOG sp. z o.o. jako dostawcę GOG.COM Store. Dalsze istotne informacje na temat praw użytkownika w zakresie oświadczeń o ochronie prywatności złożonych przez GOG sp. z o.o. można znaleźć pod poniższym łączem:

https://support.gog.com/hc/articles/212632109-Privacy-Policy


3. Przekazywanie danych


Administrator nie przekazuje żadnych danych osobowych osobom trzecim.

 


4. Prawa osób, których dane dotyczą


Użytkownik ma prawo:

  • zgodnie z art. 15 RODO, do żądania informacji o dotyczących go danych osobowych, które przetwarzamy. W szczególności może uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach stosownych danych osobowych, odbiorcach lub kategorii odbiorców, którym jego dane zostały lub zostaną udostępnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania bądź wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych, jeżeli nie zostały zgromadzone przez nas, oraz zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz wszelkie inne istotne informacje o zasadach ich podejmowania;

  • zgodnie z art. 16 RODO, do żądania niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia przechowywanych przez nas nieprawidłowych danych osobowych;

  • zgodnie z art. 17 RODO, do żądania usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z obowiązku prawnego, z uwagi na względy interesu publicznego bądź do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  • zgodnie z art. 18 RODO, do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych, jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, jeżeli nie potrzebujemy już tych danych, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń bądź gdy użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO;

  • zgodnie z art. 20 RODO, do otrzymania przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi;

  • zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, do wycofania zgody w dowolnym momencie, co oznacza, że w przyszłości nie będziemy mogli dokonywać przetwarzania, które było uzależnione od uzyskania tej zgody, oraz

  • zgodnie z art. 77 RODO, do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Co do zasady użytkownik może w tym celu skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania lub zatrudnienia bądź miejsca siedziby spółki.

 


5. Prawo do wniesienia sprzeciwu


W zakresie, w jakim dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, użytkownik ma prawo, na podstawie art. 21 RODO, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, o ile istnieją przyczyny związane z jego szczególną sytuacją lub jeżeli sprzeciw dotyczy marketingu bezpośredniego. W tym ostatnim przypadku użytkownik ma ogólne prawo do wniesienia sprzeciwu, który zostanie przez nas uznany bez odniesienia do żadnej konkretnej sytuacji.


W przypadku chęci skorzystania z prawa do wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres info@nimrod-rechtsanwaelte.de.